Sunday, November 23, 2008

زبان اصلی اکثریت مردمان مأمونیه ترکی است

http://qizilyurt.blogfa.com/cat-2.aspx

مأمونیه مرکز شهرستان زرند می باشد. این منطقه توسط راه آهن یا اتوبان به شهرهای تهران، همدان، قزوین، قم و ساوه متصل است .آب و هوای آن در قسمت های شرقی، کویری و از غرب کوهستانی می باشد. زبان اصلی اکثریت مردمان آن ترکی است که با زبان ترکی همدان و زنجان قرابت دارد.وجه تسمیه:

به تحقیق نمی توان گفت که این مقتبس از مأمون بن هارون عباسی باشد. زیرا در تاریخ این سرزمین به سلسله مأمونیه بر می خوریم که ارتباط بیشتری با این کلمه دارد.

سلسله مأمونیه از تابعین ترکستان در قرون چهارم و پنجم هجری قمری بوده اند. دربار ایشان مجلس علمای بزرگی چون ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا بوده است و احتمالا مهاجرت ابو علی سینا از بخارا به همدان نیز به دعوت ایشان بوده است. آل مأمون از ماوراء النهر به قسمت های مرکزی ایران مهاجرت نموده اند.

موسس این سلسله مأمون بن محمد خوارزمشاه است.

عالم تر ایشان ابو علی بن محمد بوده است. وی خواهر سبکتکین را به همسری خویش برگزید. اما میان او و دیگر امرا جنگی در گرفت و وی به فتل رسید. سبکتکین انتقام خون شوهر خواهرش را گرفت و کل محروسات ابو علی را منضم حکومت خویش ساخت.

آخرین ایشان مأمون بن مأمون است. وی نخست کسی است که به نام سلطان محمود غزنوی خطبه خوانده است سلطان محمود غزنوی او را به دامادی خویش برگزید. اما میان او و دیگر امرا جنگی در گرفت و وی به فتل رسید. محمود انتقام خون دامادش را گرفت و کل محروسات مأمون را منضم حکومت خویش ساخت.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home